Vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy
  1. Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodaného po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost imagineo.cz s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00, identifikační číslo: 282 50 885, formou jednostranného právního jednání (preferujeme komunikaci elektronicky - emailem, případně využijte formulář na našem webu nebo přiložený dokument, případně telefonicky na telefonu, který je uveden v sekci Kontakty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Nikdy nezasílejte zboží na adresu sídla firmy, nelze ho tam převzít. Využijte adresu uvedenou na formuláři pro odstoupení od smlouvy (najdete ji také v sekci Kontakty).
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Adresát:

Využijte prosím přednostně elektronickou komunikaci - zašlete email s potřebnými údaji (níže na stránce) na email objednavky@chytrobot.cz.


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží.

Číslo objednávky:

Datum obdržení objednávky:

Jméno a příjmení a adresa spotřebitele, telefon, email:Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě), datum odeslání oznámení:


Zboží vždy zasílejte na adresu:

VašeSklady.cz - imagineo.cz s.r.o.
Chebská 21
322 00 Plzeň - Křimice

K balíčku, který nám budete posílat zpět, pak prosím přiložte dále uvedené informace.

Top